ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           PHƯỜNG AN MỸ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Số: 10/TB-MT                                                       An Mỹ, ngày 26 tháng 5 năm 2014
 
THÔNG BÁO
V/V Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11
HĐND thành phố Tam Kỳ khóa X
                                             
          Kính gửi:    -    Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường
                              -   Các ban ngành, đoàn thể phường
                              -   Chi ủy chi bộ, Ban nhân dân, Ban CTMT 11 khối phố
 

 
 
          Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 11 – HĐND thành phố Tam Kỳ khóa X, Tổ đại biểu HĐND thành phố khu vực phường An Mỹ phối hợp với Thường trực HĐND – UBND, UBMTTQVN phường An Mỹ tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 – HĐND thành phố theo các nội dung như sau:
          1. Nội dung tiếp xúc cử tri:
          - Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 – HĐN thành phố Tam Kỳ khóa X;
          - Thông báo về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 11 – HĐND thành phố Tam Kỳ khóa X;
          - Thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri về tình hình KT-XH, ANQP trên địa bàn thành phố; giải thích, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm
          2. Thời gian tổ chức:
          19h00 ngày 28 tháng 5 năm 2014 (tối thứ 4)
          3. Địa điểm:
          Hội trường UBND phường An Mỹ
          Để buổi tiếp xúc cử tri đạt kết quả tốt, đề nghị các đại biểu HĐND phường, các ban ngành, đoàn thể phường cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Đề nghị Ban nhân dân, Ban CTMT các khối phố thông báo rộng rãi cho cử tri khối phố tham dự đông đủ.
Nơi nhận:                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- Như kính gửi;                                                                           CHỦ TỊCH
- Lưu VP
                                                                                                      (Đã ký)
                                                                                               Phan Châu Tuấn