Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính

Ngày 16.6, UBND tỉnh đã ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính.

Quy định được áp dụng cho các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, cấp huyện có công bố các thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính; Bưu điện tỉnh Quảng Nam có ký kết hợp đồng với các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính; Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Việc cung ứng dịch vụ trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đến địa chỉ theo yêu cầu cho cá nhân, tổ chức được triển khai thực hiện đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, ngoại trừ các thủ tục theo quy định yêu cầu cá nhân, tổ chức phải đến nhận trực tiếp kết quả giải quyết hồ sơ hoặc có thời gian giải quyết ngay.

Quy định cũng đưa ra các nội dung cụ thể về trình tự tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức đăng ký thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; Thời gian giao chuyển kết quả giải quyết hồ sơ như sau: Trường hợp địa chỉ nơi nhận thuộc các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng, không quá 01 ngày kể từ thời điểm Bưu điện tỉnh Quảng Nam nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp địa chỉ nơi nhận thuộc huyện trung du và miền núi, không quá 02 ngày kể từ thời điểm Bưu điện tỉnh Quảng Nam và đơn vị có chức năng cung ứng dịch vụ bưu chính nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Bưu điện tỉnh Quảng Nam hoàn trả bưu gửi kết quả giải quyết hồ sơ không phát được cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, không quá 02 ngày kể từ thời điểm hết hạn giao kết quả giải quyết hồ sơ  cho cá nhân, tổ chức.