Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Sáng nay 2/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh.

Báo  cáo của UBND tỉnh cho biết,  trong 4 năm qua (2012-2016), lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân”, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Các vụ KN phát sinh được chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng qui định pháp luật. Qua kết quả giải quyết đơn KN, phần lớn đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị của tỉnh.


 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 4 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận 16.530 đơn kiến nghị, phản ánh, KN, trong đó có 6.647 đơn KN, qua phân loại, xử lý có 2.044 vụ việc/2.789 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua giải quyết đã thu hồi về cho nhà nước 180 triệu đồng và 30.950m2 đất, trả lại quyền lợi cho công dân số tiền gần 3,6 tỷ đồng và 124.518m2 đất.

 

Trong công tác giải quyết TC, trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 226 đơn TC, qua phân loại, xử lý có 197 vụ việc/226 đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua kết quả giải quyết TC đã thu hồi về cho nhà nước 572 triệu đồng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho 34 công dân, trả lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền gần 76 triệu đồng và 121m2 đất; đồng thời kiến nghị xử lý hành chinhs18 cá nhân có liên quan, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/ 1 đối tượng.

 

Cũng tại hội nghị, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành của tỉnh đã có những báo cáo tham luận về các quy định của Luật KN; việc giải quyết KN trong trường hợp nhiều người cùng KN; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật TC; trình tự thủ tục giải quyết TC; việc TC của cá nhân nước ngoài; TC và giải quyết TC trong cơ quan Nhà nước, trong đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; khen thưởng và xử lý hành vi vi phạm của người TC, người giải quyết TC; những đề xuất cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung Luật KN, Luật TC cho phù hợp với tình hình thực tiễn…

 

Từ những phân tích, tham luận tại hội nghị, tỉnh Quảng Nam kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật KN, gồm: chủ thể của quyền KN; thẩm quyền giải quyết KN; thời hạn giải quyết KN; thời hiệu giải quyết KN; rút đơn KN; đình chỉ giải quyết KN; chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật KN. Đối với Luật TC, kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết TC; thời hiệu TC; thời hạn giải quyết TC; TC tiếp; bảo vệ người TC; trường hợp TC không rõ họ tên, địa chỉ; khen thưởng người TC; xác minh nội dung TC; vấn đề xử lý hành vi vi phạm pháp luật TC.

 

 

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: http://www.quangnam.gov.vn/CMSPages/BaiViet/Default.aspx?IDBaiViet=21694